Herroepings­recht


Annuleringsvoorwaarden

U heeft het recht om ons verkoopcontract met u binnen veertien dagen (14 dagen) zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, zie handtekening en tijdstip van levering zendingsvervolging.

Het officiële herroepingsrecht is alleen in volle omvang beschikbaar voor onze particuliere klanten. De handelsregels van de EU zijn van toepassing en bindend voor alle B2B-bestellingen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fish-Tackle.eu | Solar-Enterprises | tav. Marco Solar, Weststraat 15, 8420 De Haan, België, info@fish-tackle.eu, telefoon: +32 / (0)477 - 871 600) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het voorbeeld-annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u zo spoedig als mogelijk (via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen na levering verstuurt. Naleving van de geldende voorwaarden voor het retourneren is een basisvoorwaarde voor herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop wij de goederen via uw herroeping van dit contract terugkrijgen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval worden extra kosten op de terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen aan ons of aan Solar-Enterprises Retour | PALADIN (Alte Ziegelei 24, 51588 Nümbrecht-Elsenroth, Duitsland) te retourneren of te overhandigen, onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte stelt van de annulering van deze overeenkomst. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en werking.
 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument

  • contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden In het bijzonder, levend aas.

  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd.

  • Contracten voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen.

  • Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

  • Overeenkomsten voor het verrichten van diensten, met inbegrip van financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft en die binnen de herroepingstermijn kunnen plaatsvinden, met name diensten in verband met aandelen, met rechten van deelneming in open-end beleggingsfondsen in de zin van artikel 1, lid 4, van de Duitse Beleggingswet en met andere verhandelbare waardepapieren, deviezen, derivaten of geldmarktinstrumenten

 

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan ons interne formulier in en stuur het terug, of dit globale annuleringsformulier hier).

adres: Fish-Tackle.eu | Solar-Enterprises | Marco Solar, Weststraat 15, 8420 De Haan, België, info@fish-tackle.eu

- Ik/wij (*) trek het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende in

Goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.